یاحا ی من حیات دوباره من خواست خدا بود که تو به زندگی ما پا بذاری و جان دوباره به زندگی ما ببخشی و ما چقدر یاحا واجب بودیم و خودمون خبر نداشتیم

ده سال گذشت از بودنت در آغوش من و من چقدر خوشبختم که خدا تو رو به من داد