بچه ها را نه تحقیر و نه تهدید نکنید .وقتی 2 تا بچه با هم دعوا میکنن بزرگتر ها نباید دخالتی بکن ..مگر به جا هایه باریک برسه //مثلن یکی از طرفین با انگشت بره تو چشم اون یکی ..اونوقت باید رفت ..از دور باید مراقبشششون بود

من تو را بیشتر از هر چیزی دراین دنیا دوست دارم پرنسس زیبا و کوچولوی من! هرکاری خواهم کرد تا مطمئن شوم کـه تو بـه شیوه درستی بزرگ میشوی