روی بچه ها هرگز داد نزنیدنمیدونید توبزرگسالی چقدتاثیرمنفی روی اونامیزاره فقط بهشون عشق بدین

عاشقت شدم ازهمون لحضه ای که پشت دستگاه های ان آی سیو دیدمت