آرتا جانم تو بهترین و زیباترین هدیه خدا بودی برای ما.عاشقتم پسرک نازم.