دخترم 13ماهشه ولی هنوزم تو تشک الا میخوابه، خیلی عالیه